Một số hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị (Qúy I)

Thứ tư - 12/04/2023 08:26
Năm 2023 có tầm quan trọng đăc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII. Nhằm tăng cường hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có những quyết sách mạnh mẽ quyết liệt trong hoạt động xúc tiến đầu tư. Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023.
     Theo đó, Tỉnh xác định tập trung bám sát và tập trung thực hiện định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chủ trương, chính sách, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cùng với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có liên kết với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; Định hướng thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển nhanh hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, trọng điểm; Các ngành công nghiệp dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, như: công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản (nhất là công nghiệp chế biến gỗ); công nghiệp silicat; công nghiệp dệt may; Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên; Một số ngành dịch vụ có tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 cũng xác định rõ về đối tác thu hút đầu tư, các giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện hoàn thành thắng lợi chương trình xúc tiến đầu tư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2023.
     Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Đề án định hướng thu hút đầu tư vào Quảng Trị giai đoạn 2023-2025; tầm nhìn đến 2030. Với đề án này, tỉnh Quảng Trị đề ra những giải pháp đảm bảo thu hút và quản lý vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2023-2025 của tỉnh Quảng Trị, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khai thác các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, tạo địa chỉ hấp dẫn, hiệu quả, điểm đến của tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới. Qua đánh giá những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2021, kết quả của các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư, hiệu quả của các dự án mang lại, với lợi thế là tỉnh có vị trí chiến lược, thuận lợi về giao thông, điểm đầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên du lịch với hệ thống đồ sộ di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, vùng đất con người…, đồng thới với những xu thế phát triển kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, cũng như trong tỉnh đã tạo ra những cơ hội rất lớn cho tỉnh Quảng Trị phát triển. Đề án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thuộc top 20 của cả nước, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Tập trung thu hút các dự án đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên 03 trụ cột chính: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch. Đề án cũng đã phê duyệt danh mục ưu tiên thu hút đầu tư vào Quảng Trị gồm có 80 dự án, trong đó lĩnh vực công nghiệp điện-năng lượng có 4 dự án, sản xuất - chế biến nông nghiệp có 14 dự án, sản xuất chế biến công nghiệp 14 dự án; cơ sở hạ tầng 22 dự án và dịch vụ giáo dục - y tế - du lịch có 30 dự án.

 
http://www.quangtri.gov.vn/documents/35002/0/6223WEBQTQHtinh22+%281%29.jpg/155cc2e7-138b-f0d3-01bf-c95c57d0f980?t=1675738110059
Hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo cuối kỳ lần 3 Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
     Trong Quý I/2023, Tỉnh đã tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và cũng là điều kiện tiên quyết, then chốt và cơ bản nhất cho định hướng đầu tư phát triển của tỉnh. Tỉnh cũng chỉ đạo tập trung sớm hoàn thiện quy hoạch chung thành phố Đông Hà, thị trấn Cửa Việt và các quy hoạch quan trong khác làm cơ sở cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Hợp tác với Công ty TNHH tư vấn chiến lược CT Strategies (Hoa Kỳ) về định hướng thành lập các Khu phi thuế quan/Khu thương mại tự do và cơ chế vận hành tại Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan, phối hợp để tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu thành lập Khu phi thuế quan tại Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan, tỉnh Quảng Trị, đồng thời sẵn sàng thực hiện các dự án có liên quan một cách nhanh chóng, thuận lợi. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án động lực trên địa bàn tỉnh, bao gồm: dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; Khu công nghiệp Quảng Trị, Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng - Giai đoạn 1 (1.500 MW), chỉ đạo các sở, ban ngành trong tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các quy định mới ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác định loại đất để thực hiện áp giá bồi thường, công tác giải phóng mặt bằng, đấu nối giao thông... cho dự án. Tổ chức chỉ đạo giải quyết xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (dự án GMS) - giai đoạn 2, Dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị, dự án Khu Bến cảng Mỹ Thủy… Tỉnh cũng đã tổ chức gặp và làm việc với nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Trị. Tiếp và làm việc với liên doanh các nhà đầu tư: Công ty TNHH Sun Commercian Import - Export and Service (Lào) - Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ Thương mại BFA (Việt Nam) - Công ty Green Power Global LCC (USA), Tập đoàn VidaXL (Hà Lan)…
 
http://www.quangtri.gov.vn/documents/35002/0/7223WEBQTduan2.jpg/5440b8c6-2a39-ed69-5e67-81a6be8e4af4?t=1675777630668
Họp tiến độ triển khai các dự án động lực trên địa bàn tỉnh
 
     Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng với các Sở, Ban ngành tham gia và thực hiện các hoạt động xúc tiến tại các hội nghị lớn của Chính phủ và khu vực. Tham dự Hội nghị triển khai CTHĐ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư vùng tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh tại Nghệ An.
 
http://www.quangtri.gov.vn/o/3cmsnew-portlet/ViewImage?imagename=5fbf1c5283b659e800a7_1677054820501.jpg
Làm việc với nhà đầu tư đến nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Trị
 
     Đồng thời Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều phiên tiếp xúc, làm việc với các Đại sứ, Tổng lãnh sự quán các nước nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường hợp tác quốc tế trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, thăm và chào xã giao tân Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan (Thái Lan) Vorayan Bunarat, tiếp Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ do Ngài Sandeep Arya – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, tiếp và làm việc với đoàn công tác đại sứ Cuba tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Orlando Nicolas Hernandez Guillen làm trưởng đoàn… Tổ chức hội đàm đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào (17/3/2023), xúc tiến hợp tác kinh tế - thương mại biên giới, đầu tư sản xuất kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới; hội đàm thường niên công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào), tăng cường hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong công tác quân sự - an ninh và biên giới; phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam – Lào, khảo sát song phương thực địa để đánh giá lại và lập kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại cặp cửa khẩu phụ Tà Rùng (Quảng Trị) - La Cồ (Savannakhet) để phục vụ hoạt động thương mại biên giới và đề xuất nâng cấp lên cửa chính khi có đủ điều kiện; thống nhất mở lại hoạt động tại cặp cửa khẩu phụ Thanh (Quảng Trị) – Đen Vi Lay (Savannakhet), phối hợp gấp rút ưu tiên hoàn thành thủ tục trình Chính phủ hai nước mở lối mở biên giới A Rồng - Xa Đu; Phối hợp hoàn chỉnh Đề án xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan. Thăm và tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Champasak, Lễ hội cà phê - trà và sản phẩm nông nghiệp cao nguyên Boloven, Lễ hội truyền thống đền Wat Phou. Là dịp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư và bàn giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh, mở rộng không gian liên kết vùng để cùng nhau đồng hành, phát triển, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư tại Champasak, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Quảng Trị trong lĩnh vực nông nghiệp, được tỉnh xem là ưu tiên, bệ đỡ trong phát triển kinh tế. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư với các tỉnh Nam Lào nói chung, tỉnh Champasak nói riêng.
     Cũng trong Quý I/2023, Tỉnh cũng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) với quy mô chiều dài tuyến khoảng 4,2km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 230.000 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, trong đó:  ngân sách Trung ương là 203.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 27.000 triệu đồng. Thời gian thực hiện: 2023-2025; Tổ chức khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Khánh thành dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
     Ngoài sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương, 
quý I/2023, IPA Quảng Trị cũng đã triển khai nhiều hoạt động đóng góp tích cực trong nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của tỉnh. Tham gia và tổ chức gian hàng triển lãm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh trong khuôn khổ Hội nghị triển khai CTHĐ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư vùng tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định; Tham dự Hội nghị giao lưu kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư bên lề với các đối tác Nhật Bản trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm lần thứ 63 ngày sinh Nhật Hoàng; Tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Champasak, Lễ hội cà phê - trà và sản phẩm nông nghiệp cao nguyên Boloven, Lễ hội truyền thống đền Wat Phou; Tham dự Chương trình họp mặt nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đồng hương Quảng Trị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Tổ chức chuyến công tác thăm và làm việc với Công ty Năng lượng Eni Việt Nam; Làm việc với Tập đoàn Phú Mỹ Hưng (Đài Loan) tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Trị. Xây dựng nội dung thông tin về tình hình, kế hoạch triển khai phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số trong phát triển bền vững của tỉnh; tham dự và trưng bày các ấn phẩm giới thiệu về hình ảnh, con người và môi trường đầu tư của tỉnh tại  Diễn đàn Nhịp cầu phát triển 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Xây dựng nội và tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh tại Nghệ An; tổ chức gian trưng bày triển lãm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong khuôn khổ hội nghị.
     Thực hiện xúc tiến đầu tư lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh. IPA Quảng Trị tham gia tổ chức tiếp đón, làm việc với Đoàn Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Savannakhet, Lào về tìm hiểu tình hình, định hướng phát triển Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị; tìm hiểu thực tế về một số dự án năng lượng tái tạo điển hình và dự án Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị của Liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo. Phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam xây dựng nội dung thực hiện hoạt động hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vào tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Savannakhet, Salavan, Chămpasak – CHDCND Lào theo thỏa thuận Hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sakae Hoding; Tổ chức đón tiếp, làm việc với Tập đoàn VidaXL (Hà Lan) về khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.
      Tăng cường, nâng cao công tác online Marketing điện tử trong các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh; đẩy mạnh công tác biên tập và cập nhật thông tin, hình ảnh phục vụ bạn đọc trên website https://invest.quangtri.gov.vn/. Phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, Tạp chí tài chính Danh nghiệp xây dựng nội dung thực hiện tuyên truyền môi trường đầu tư tỉnh Quảng Trị. Biên tập danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2025; Đề cương nội dung danh mục các địa phương trên địa bàn tỉnh để cung cấp cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, IPA Quảng Trị đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Poongin (Hàn Quốc) để thúc đẩy nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất và gia công may mặc PI Vina Quảng Trị tại CCN Đông Ái Tử huyện Triệu Phong; Hỗ trợ Công ty A.P Lavergne Investment Pte.Ltd (Singapore) hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Nhà máy Lavergne Quảng Trị, Việt Nam với 100% vốn FDI tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, hiện Ban Quản lý Khu kinh tế đang tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt./.

 

Tác giả bài viết: Lê Minh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây